Cikkek

Adatkezelés

Adatvédelem
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Woodland Plusz Kft. (székhely: 1173
Budapest, 524.útca 35., cégjegyzékszám: 01-09-667274, nyilvántartó hatóság:
Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 12331862-2-42) által alkalmazott
adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési
politikáját.
Az Woodland Plusz Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.legiosmilitary.hu
weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a
Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett)
adatait kezeli.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden
területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére,
biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a
magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi
feldolgozása során (adatvédelem).
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése,
felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a
nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok
megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
Adatkezelő: Woodland Plusz Kft. (székhely: 1173 Budapest, 524.útca 35.;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől;
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára
hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes
adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
nem lehetséges;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy
egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal
végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése,
visszakeresése és terjesztése.
2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Woodland Plusz Kft.
Székhely és levelezési cím: 1173 Budapest, 524. utca 35.
Telefonszám: +36 1 256 87 47
Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a
következő személyes adatokat:
 Felhasználónév,
 saját e-mail cím,
 jelszó,
 számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 telefonszám
3.2. Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele
során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok
automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a
rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve
kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói
adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.
Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
3.3. Cookie
Alkalmazott cookie-k:
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben
nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja böngészője
beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben,
vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül
tárolásra.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt
arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
 hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Woodland Plusz Kft. megrendelés
teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház
oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán
megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben
meghatározott időszakra.
3.6. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel
A www.legiosmilitary.hu oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra
van lehetőség.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó
önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait
adja át kezelésre az Woodland Plusz Kft. részére:
 Név
 Email cím
 Telefonszám
 Cím
 Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
 Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
 Vásárlási szokások
4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
4.1. Az adatkezelésre a www.legiosmilitary.hu internetes oldalon (a továbbiakban:
Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza
az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt
személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján,
valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény alapján kerül sor.
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal
használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával
adja meg.
4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának
biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz
kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé
tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél
küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az
informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.
4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő
célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik
személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően
nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása
esetén lehetséges kizárólag.
4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott
adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett email
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail
címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy
megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség
kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval
kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az
adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő
törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi
törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF)
rögzített esetben és módon kerülhet sor.
5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével,
amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli
jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a
Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további
hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban
meghatározott módon történő leiratkozásig tart.
6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,
ADATFELDOLGOZÁS
6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai
jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek
részére nem adják át.
6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése,
az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.
rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
Adatfeldolgozók megnevezése:
Cégnév Cím
Magyar Posta ZRT. 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.
6.3 A Woodland Plusz Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon
és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat
harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén
továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.
7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben
meghatározott módon.
7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt
adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és
az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért
tájékoztatást.
A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi
felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,
valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és
számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.
7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Woodland Plusz Kft., 1173 Budapest, 524. utca 35.
Ügyfélszolgálat: Hétfőtől - Péntekig 9:00 - 18:00; Szombaton 9:00 - 14:00
Telefon/fax: +36 1 256 87 47
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a
Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.
7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy
azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti;
egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül
törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem
vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges
adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a
személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk
alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos
érdekét nem sérti.
Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
alapján
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során
harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon
kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.
A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL
8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek
felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott
módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések
teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így
elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a
változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira
vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, emailben
juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató
nem használja reklámozási célra.
8.4. Hírlevél
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot
(hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett
hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A
hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a
hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása
során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél
alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre
feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Adatai törlését, módosítását
bármikor kérheti az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Leiratkozás esetén a
Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett
bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A
regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes
leiratkozhatnak a hírlevélről.
8.5. Személyre szabott hírlevél
Az Woodland Plusz Kft. a felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja,
hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre
szabott hírlevél keretében az Woodland Plusz Kft. a regisztrált és a hírlevélre
feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és
eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.
A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található
rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a
Woodland Plusz Kft. hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem
fog kapni.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal,
sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja,
és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít
számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt,
illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében,
hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik
felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap
felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás
hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell
fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.
Budapest, 2018. 05.20.